slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2025 roku będzie obowiązywał nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

W celu ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złoży odpowiedni wniosek – druki wniosków do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej.

Uwaga:

Od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski na okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2024 również tradycyjnie (wnioski papierowe).

Zasiłek rodzinny  uzależniony jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę.

Przypominamy!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej  każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo do pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania).

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

W dniu 31 maja 2024 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelsak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, a Miastem i Gminą Kargowa  reprezentowaną przez Burmistrz Martę Paron przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Szewczyk w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70176,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę kwoty dotacji oraz środków własnych Gminy Kargowa w 2024 roku wynosi 234188,16 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne  dla mieszkańców Gminy Kargowa:

 Zapraszamy wszystkich dorosłych i młodzież potrzebujących wsparcia na bezpłatną pomoc psychologiczną. W pierwsze cztery czwartki w godzinach od 16:00 do 19:00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 1 przyjmuje psycholog Pani Danuta Wielińska.

Wizyty umawiane są pod telefonem 683525131, w.1

Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej jest dostępny psycholog szkolny.

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

TELEFON WSPARCIA EMOCJONALNEGO DLA DOROSŁYCH

116 123

CZYNNY CODZIENNIE
OD 14.00 DO 22.00

TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH

22 484 88 04

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
OD 11.00 DO 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁDZIEŻY

116 111

Czynny całą dobę

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 121 212

Czynny całą dobę

WSPARCIE DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE)

800 108 108

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 14.00 DO 20.00

TUMBO POMAGA
POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W ŻAŁOBIE

800 111 123

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 12.00 DO 18.00

TELEFON POGADANIA

800 012 005

CZYNNY CODZIENNIE
OD 12.00 DO 20.00

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja” dla dzieci i dorosłych:

Sulechów tel. 505 510 830

Zielona Góra tel. 451 633 593

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży „Pozytywka” – tel. 459 588 995

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Pedagogiki Zakład Pedagoogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo Badawczą:
"Niepełnosprawna starość - poznać, zrozumieć, wspierać". Teoretyczne i praktyczne wyzwania geragogiki specjalnej.
KONFERENCJA REALIZOWANA W TRYBIE ONLINE
6 czerwca 2024, czwartek, godz. 14:00 – 19:00
Zrzut ekranu 2024 05 21 125606

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej informuje, że termin najbliższego posiedzenia komisji oraz punktu konsultacyjnego został przesunięty i odbędzie się w dniu 15 i 22 maja 2024r. od godz. 15.00.