slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Nabór uczestników do Klubu Seniora w Kargowej

Seniorze! Chcesz aktywnie spędzić wolny czas ?

Zapraszamy wszystkie osoby z gminy Kargowa w wieku 60+ do Klubu Seniora w Kargowej przy ul. Browarnej 7

Klub Seniora czynny będzie cztery razy w tygodniu po trzy godziny

Wnioski o skierowanie do Klubu Seniora można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej, ul. Rynek 33 oraz ze strony www.ops.kargowa.pl . Pracownicy OPS udzielają informacji na temat naboru również pod nr tel. 683525131

Planowany termin otwarcia Klubu Seniora 01 lipca 2019 r.

Rekrutacja trwać będzie do 15 maja 2019 r.

 

Nabór uczestników

Regulamin

Załączniki do regulaminu

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa”

Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie 01.04.19-31.03.22 dla 58os. (37K, 21M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa, poprzez: utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych (15K,5M) oraz wsparcie 38 rodzin (18 rodziców-12K, 6M, 20 dzieci -10K,10M) poprzez organizację spotkań integracyjnych i cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.

pomoc zywnosciowa lezka 0W dniu dzisiejszym tj.06.05.2019r. przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry ostatnie brakujące produkty żywnościowe zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Produkty, które przywieziono to: Gołąbki w sosie pomidorowym, olej, miód, powidła i kabanosy.

W dniu 09 maja 2019 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 294 osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do w/w programu.

Serdecznie dziękujemy firmie Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – Ubojnii  i Przetwórni Drobiu KUL – DRÓB za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o za udostępnienie pomieszczenia oraz pomoc w rozładunku.

Przypominamy osobom zainteresowanym otrzymaniem dalszej pomocy żywnościowej na kolejny rok , że należy złożyć oświadczenia do końca lipca 2019 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

P103029329.03.2019 r. w Dziennym Domu „ Senior+” w Kargowej   Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne. Wartość projektu wynosi 586 980,00 zł, a kwota dofinansowania 557 631,00 zł.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. dla 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa  poprzez utworzenie  Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych i wsparcie 12 rodzin z Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” z Kargowej. Zadania  realizowane w projekcie to przede wszystkim : organizacja czasu wolnego seniorów, mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu oraz rozwojowi  indywidualnemu. Natomiast pomoc i wsparcie rodzin poprzez warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi. Wskaźniki to: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckimi i opiekuńczymi/społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 58, liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckich i opiekuńczych - 22, liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1.