Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Świadczenie wychowawcze jest pomocą finansową kierowaną do rodzin wychowujących dzieci i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich wychowywaniem, w tym opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi miesięcznie 500 zł na dziecko, na które zostało przyznane prawo do tego świadczenia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego obowiązuje do 30.09.2017 r.

Osoby uprawnione:

  1. Rodzice
  2. Opiekunowie faktyczni dziecka
  3. Opiekunowie prawni dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do 18. roku życia)
  2. Na pierwsze dziecko w rodzinie (do 18. roku życia) gdy spełnione jest kryterium:
  • Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
  • Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.200 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu http://www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - (pdf)

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci