Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) "Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.