slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zrzut ekranu 2023 10 10 103519Gmina Kargowa przyłączyła się do akcji społecznej Grupy Polska Press „Otwórz się na pomoc”, która ma zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne problemy dotykające dzieci i młodzież. Program skupia się na problemie uzależnień od dopalaczy i narkotyków, co obecnie jest zjawiskiem zdecydowanie przybierającym na sile. Uświadomienie w tym zakresie młodych ludzi i ich rodzin może zapobiec wielu dramatom i to właśnie jest głównym celem tej akcji.

Po dopalacze i narkotyki najczęściej sięgają uczniowie szkół średnich, ale niestety używki te coraz częściej pojawiają się w rękach znacznie młodszych dzieci, tych uczęszczających do szkół podstawowych. Młodzi ludzie są bardzo podatni na wszelkiego typu uzależnienia, a po substancje psychoaktywne, którym są właśnie dopalacze i narkotyki, sięgają z wielu różnych powodów.

Niektórzy robią to z ciekawości lub po prostu poddają się presji grupy rówieśniczej. Dla innych dopalacze i narkotyki są formą ucieczki przed problemami szkolnymi czy rodzinnymi. Inni sądzą, że zażywając tego typu substancje, zwiększą możliwości fizyczne i intelektualne swojego organizmu. Nie zdają sobie sprawy, że takie działanie przynosi tylko negatywne efekty i w żaden sposób nie pomoże rozwiązać najmniejszego problemu ani nie zrealizuje ich marzeń.

By przeciwdziałać temu zjawisku, niezbędne jest uświadomienie zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin w zakresie uzależnień i ich skutków. Niezbędne jest także wskazanie im sposobów zapobiegania uzależnieniom oraz metod pokonywania uzależnień, jeśli do nich dojdzie.

Zrzut ekranu 2023 09 13 134826

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli – rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2023 r. do 31.03.2025 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (oraz Filiach Urzędu) jako bezrobotne, wyłącznie z poniższej grupy docelowej:

obraz 1

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego. W związku z planowanym przystąpieniem do tego programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.
Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach do 8 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej w godzinach jego urzędowania.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
• dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dnia 29 sierpnia 2023 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry żywność zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Produkty, które przywieziono to mleko, makaron, olej, powidła śliwkowe, cukier, szynka konserwowa.

Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzieliły i wydały produkty dla osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do programu /łącznie 79 osób/.

Serdecznie dziękujemy firmie Brychcy Sp. z o. o Ubojnia Drobiu w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w załadunku i rozładunku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, iż kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza powyższego kryterium.

Osoby chcące skorzystać  z powyższej pomocy zapraszamy z wypełnionymi wnioskami wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 7 lipca 2023r. do godz. 14.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej (Wnioski dostępne są w formie papierowej w siedzibie tut. Ośrodka.)