slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Program skierowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
 2. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 4. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

         ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KARGOWEJ

 asystent 2023

Gmina Kargowa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”, który jest finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa edycja 2023.

 Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  - celem wsparcia poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  a. ośrodku wsparcia,
  b. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  c. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KARGOWEJ

 opieka wytchnieniowa 2023

 

 1. Psycholog młodzieży i osób dorosłych – przyjmuje w każdy czwartek od godziny 16:00 do 19:00, w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 33, pok. nr 4.
 2. Terapeuta dla osób uzależnionych przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.
 3. Terapeuta dla osób współuzależnionych (małżonków, partnerów, osób bliskich dla uzależnionych) przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.

Pracą psychologów i terapeutów koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, tel. 68 3525131, w.1 (osoba do kontaktu – Ewa Kowalewska).

       

W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie (finansowana z budżetu gminy Kargowa).

Plakat OWiT 1

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej.

Ogłoszenie