Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Kryterium dochodowe:

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać (od 01.03.2016r. uległa zmianie wysokość najniższej emerytury i wynosi 882,56 zł):

  • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie: 1.103,20 zł
  • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną: 1.544,48 zł

Kryterium dotyczące powierzchni lokalu:

normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

  • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
  • 2 osób 40m2+30%=52,0m2
  • 3 osób 45m2+30%=58,5m2
  • 4 osób 55m2+30%=71.5m2
  • 5 osób 65m2+30%=84.5m2
  • 6 osób 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać do końca miesiąca, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy.