Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Odpłatności reguluje Uchwała nr 0007.269.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość odpłatności za usługi ustala Kierownik w oparciu o koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynikający z kosztów poniesionych przez usługodawcę za rok miniony.

Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.