Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :

  1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
  3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
  4. oświadczenie o stanie majątkowym,
  5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z załączonymi wynikami badań : OB., badania moczu, HBS, HCV, RTG klatki piersiowej,
  7. opinia dotyczaca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
  8. inne dokumenty