Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Od dnia 1 października 2015r. :

  1. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający - kwoty 634,00 zł,
  2. natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514,00 zł.
  3. maksymalny zasiłek stały - 604,00 zł
  4. dochód z 1ha przeliczeniowego - 288,00 zł

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Do dochodów nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczeń otrzymywanych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych z ustawy o promocji zatrudnienia, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga !
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń (art. 109).