Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie zarządzenia Nr 0050.8.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 07 czerwca 2011 r.

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • kuratorzy sądowi

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele powołani na podstawie zarządzenia Nr 0050.22.2016 Burmistrza Kargowej z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:
1) opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie gminy Kargowa;
3) składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi   oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
6) inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
8) wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
9) prowadzenie  banku  informacji   o  działających   na terenie gminy Kargowa instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) współpraca  z  mediami   w   celu   upowszechniania   informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11) tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.

Sposób postępowania w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskie Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienia formularza Niebieska Karta  A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.
 5. Druk Niebieska Karta A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (par.2.1) lub posiadanych informacji (jeżeli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy  należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy  już w ramach procedury Niebieskie Karty.
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy:

a)   przekazać formularz Niebieska Karta  B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych,

b)   w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznającą przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać formularz Niebieska Karta B (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeżeli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie),

c)   w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko  Niebieską Kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

 1. Działania interwencyjne, o których mowa w par. 3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniającego Niebieską Kartę  A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).
 2. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę Niebieskiej Karty.
 3.  Po wypełnieniu Niebieskiej Karty - A należy niezwłocznie (w ciągu 7 dni -datę wpływu do Zespołu Interdyscyplinarnego należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej.
 4.  W przypadku gdy podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest MOPS  pracownik socjalny zawiadamia w ciągu 3 dni (np. drogą mailową) przedstawiciela policji o wypełnieniu druku Niebieska Karta  A w danej rodzinie.
 5.  W przypadku gdy podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest Policja - Zespół Interdyscyplinarny zawiadamia w ciągu 3 dni pracownika socjalnego o otrzymaniu Niebieskiej Karty  A.
 6.  Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz Niebieska Karta  A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej  podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 7.  Opiniowanie wniosku o powołanie grupy dokonują członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8.  Po zaakceptowaniu przez Zespół wniosku o powołanie grupy roboczej w ciągu 14 dni od daty akceptacji  należy zwołać posiedzenie grupy roboczej.
 9.  Spotkania/posiedzenia grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy i osoby podejrzanej o stosowanie przemocy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie z domniemanym sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy.
 10.  Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie podpisane przez lidera.
 11.  Osoba wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie od członków grup roboczych imiennie upoważnionych przez przewodniczącego Zespołu do podpisywania wezwań.
 12.  Wypełnienie formularza Niebieska Karta C następuje jedynie na posiedzeniu  grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 13.  Wypełnienie formularza Niebieska Karta D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 14.  Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta  A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C.
 15.  Każde posiedzenie grupy roboczej jest udokumentowane w formie protokołu. Plan pomocy może być weryfikowany, a wszelkie zmiany odnotowane w kolejnych protokołach.
 16.  Zakończenie procedury  wymaga wskazania przesłanki do zakończenia zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).
 17.  Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przekazywany jest do akceptacji Zespołu Interdyscyplinarnego.

AKTY PRAWNE

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.