Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2014 Burmistrza Kargowej z dnia 18 grudnia 2014 r. i działa

W Urzędzie Miejskim w Kargowej w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

W Urzędzie Miejskim w Kargowej w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 obywają się zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

Zadania Komisji:

 1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, które w szczególności obejmują:
  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  6. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
 2. Opiniowanie:

   a) Projektów uchwał dotyczących:

 • liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu poza miejscem sprzedaży,
 • zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

   b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kargowa oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa.

  3. Komisja wszczyna postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu (na wniosek stron mających interes prawny lub obowiązek) jeżeli nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub systematyczne zakłócanie porządku publicznego. Komisja może ze względu na ważny interes rodzinny lub społeczny wszcząć postępowanie z urzędu wobec osób nadużywających alkoholu lub zażywających narkotyków i podejmuje działania motywujące osobę uzależnioną od alkoholu i narkotyków do leczenia odwykowego.

  4. W celu realizacji swoich zadań Komisja może żądać udzielenia jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu lub uzależnionych od narkotyków, w szczególności od policji, izby wytrzeźwień, zakładu pracy. OPS itp.

W sprawach o nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków w związku z zaistnieniem przesłanki ustawowej tzn. rozkładu pożycia rodzinnego, demoralizacji nieletnich lub zakłócania spokoju lub porządku publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości, Komisja podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.