Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zasiłek rodzinny wchodzi w skład systemu świadczeń rodzinnych. Jednym z celów tego systemu, wskazywanych przez ustawodawcę, jest wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji, głównie opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  1. Rodzicom, jednemu z rodziców dziecka
  2. Opiekunowi prawnemu dziecka
  3. Opiekunowi faktycznemu
  4. Osobie uczącej się

Od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia   31 października roku następnego.

Od 1 listopada 2015r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł. na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dochód wynosi 764,00 zł. na osobę w rodzinie, w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą stosowany jest art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. "złotówka za złotówkę"

Przysługujące kwoty zasiłków i dodatków (na okres zasiłkowy 2016/2017):

 

Zasiłek rodzinny
Na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 95 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 124 zł
Na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. Roku życia 135 zł
 
Przysługuje matce na dziecko, którego ojciec nie żyje bądź jest nieznany

193 zł

(nie więcej niż 386 zł)

Dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności

273 zł

(nie więcej niż 546 zł)

Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Przysługuje na trzecie i na następne dzieci 95 zł
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 90 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. Roku życia 110 zł
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dojazd z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 69 zł
Zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 113 zł
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
Płacony jednorazowo we wrześniu 100 zł
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka
wypłacany jednorazowo (należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie lekarskie) 1000 zł
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

wypłacany:

- do 24 m-cy

- do 36 m-cy gdy opieka sprawowana jest nad dziećmi z ciąży mnogiej

- do 72 m-cy gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

400 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY