Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Świadczenie pielęgnacyjne nie przyznaje się na okres zasiłkowy. Prawo do tego świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w kwocie 1.300 zł miesięcznie.

Osoby uprawnione:

  1. matka lub ojciec dziecka
  2. opiekun faktyczny dziecka
  3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu WspRodzU
  4. innym osobą, na których, zgodnie z przepisami KRO, ciąży obowiązek alimentacyjny

Osobą wymagająca opieki jest osoba legitymująca się orzeczeniem:

Warunki nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

  1. niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  2. powstanie niepełnosprawności osoby wymagającej opieki nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY