Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w kwocie 1.000 zł

Prawo do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka przysługuje:

  1. Matce lub ojcu dziecka
  2. Opiekunowi prawnemu dziecka
  3. Opiekunowi faktycznemu

Kryteria przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

  1. Dziecko urodziło się żywe
  2. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy 1922 zł
  3. Kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10. tygodnia ciąży do porodu

Złożenie wniosku nastąpiło w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (nie dotyczy dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną i dziecka przysposobionego)

WYMAGANE DOKUMENTY