slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

W dniu 31 maja 2024 r. została podpisana umowa między Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelsak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, a Miastem i Gminą Kargowa  reprezentowaną przez Burmistrz Martę Paron przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Szewczyk w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Umowa dotyczy modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Gmina Kargowa otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70176,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę kwoty dotacji oraz środków własnych Gminy Kargowa w 2024 roku wynosi 234188,16 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.